GEGEVENSBESCHERMING EN PRIVACY

Wij verzamelen een paar gegevens en beschermen daarbij uw privacy.

Door het vakje voor akkoord aan te vinken, geeft u aan daarmee in te stemmen.

Hieronder volgt een lange tekst in “juristentaal”, die op hetzelfde neerkomt.

**

GEGEVENSBESCHERMING EN PRIVACY IN JURISTENTAAL

Het onderstaande is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Verder In Liefde en Ton Bil, naar welke hierna wordt verwezen met de woorden: “wij”, “ons” en “onze”. Naar de gebruikers van bedoelde website en dienstverlening wordt hierna verwezen met de woorden “u” en “uw”. De ingangsdatum voor de geldigheid van dit document is 8 februari 2020. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit document beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Gebruikte software en webdiensten

Onze website maakt gebruik van ActiveCampaign, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van deze partij. Onderaan elke e-mail van ons die geautomatiseerd via ActiveCampaign is verzonden, ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hierop klikt, kunt u uw e-mailadres afmelden.

Voorts maken wij gebruik van de diensten van Google en andere aanbieders. Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van zijn “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze dienstverlener is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Onze website registreert gegevens over uw surfgedrag op onze website en deelt deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, WordPress en met diverse plug-ins. Wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Antagonist.nl. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden zo nodig met deze partijen gedeeld om ons (technische) ondersteuning te kunnen bieden. Genoemde derde partijen garanderen ons uw gegevens nooit te gebruiken voor een ander doel.

Genoemde derde partijen maken in voorkomende gevallen gebruik van cookies en andere internettechnologieën die gebruikersgedrag monitoren. Genoemde derde partijen zijn op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen. Genoemde derde partijen behouden zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. Genoemde derde partijen treffen en herzien zonder ophouden passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de betaaldienstverleners Paypal, Mollie, iDeal en ING Bank. Deze dienstverleners verwerken enkele persoonlijke gegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Genoemde dienstverleners hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Genoemde dienstverleners behouden zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Genoemde dienstverleners kunnen in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en orderdata met achterafbetaaldienstverleners delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor genoemde dienstverleners derden inschakelen. Genoemde dienstverleners bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is verplicht alsmede toegestaan.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening en de marketing ten behoeve daarvan. Als u gegevens met ons deelt kunnen wij deze gegevens gebruiken om contact met u op te nemen. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Verder In Liefde op grond van een wettelijke verplichting worden verplicht tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Verder In Liefde. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor ons privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Vragen

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, met behulp van de volgende contactgegevens:

Ton Bil, Flierstraat 53, 4812 LC Breda, Nederland

e-mail: ton@verderinliefde.nl